สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

Provincial Public Health Office Nakhon Pathom