• 1
  คนไทยไม่ทนการทุจริต

  คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนการทุจริต” (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1 ......................................................... ข้าพเจ้า นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อ พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้า ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยม MOPH และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ...อ่านเพิ่ม

 • 2
  หมอเผยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต ย้ำรู้เร็ว หายได้ ฟื้นตัวไว

  หมอระบุการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เน้นรักษาโรคทั้งทางกายและทางจิตใจ ย้ำรู้เร็ว หายได้ ฟื้นตัวไว ซึ่งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และข้อต่อ ป้องกันกล้ามเนื้อลีบฝ่อ...อ่านเพิ่ม

 • 3
  อย. ออกมาตรการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู

  อย. ออกมาตรการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย และความเสียหายรวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป...อ่านเพิ่ม

 • 4
  หมอเตือนกินเห็ดป่าฤดูฝนนี้ เสี่ยงอันตรายเจอเห็ดพิษ แนะวิธีบรรเทาอาการด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย

  หมอเตือนกินเห็ดป่าฤดูฝนนี้เสี่ยงอันตรายเจอเห็ดพิษ แนะวิธีป้องกันและบรรเทาอาการเบื้องต้น ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรล้างพิษใกล้ตัว และควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ...อ่านเพิ่ม

 • 5
  เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) เริ่ม 1 เม.ย.60

  เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) เริ่ม 1 เม.ย.60...อ่านเพิ่ม

 • 6
  กรมอนามัย เผย ผู้ขาย อาหาร ฉีดยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในอาหารเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข-กฎหมายอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย พ่อค้า แม่ค้า จำหน่ายอาหารปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ฉีดยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในอาหาร เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ประชาชนผู้พบเห็นร้องเรียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านเพิ่ม

 • 7
  ข้อเข่าเสื่อม....โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

  โรคข้อเข่าเสื่อมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจำวัน แพทย์แนะแนวทางรักษาลดอาการปวด ลดการอักเสบ ช่วยให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ปกติ...อ่านเพิ่ม

 • 8
  4 ขั้นตอนดูแลแผลเบาหวานอย่างถูกต้อง

  โรงพยาบาลราชวิถีแนะวิธีการดูแลรักษาแผล ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากบาดแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น จะหายได้ช้ากว่าปกติ ถ้าดูแลรักษาแผลไม่ดี อาจเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนแผลติดเชื้อได้...อ่านเพิ่ม