สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

Nakhon Pathom Provincial Health Office

HDC

คลังข้อมูลสุขภาพ

43files_daily

สถานะการส่ง 43 แฟ้ม สสจ.นครปฐม

EH

ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เขตสุขภาพที่ 5

HIIMS

ระบบดัชนีข้อมูลสุขภาพ สสจ.นครปฐม

e-saraban

ระบบงานสารบรรณ

EPIDEMIOLOGY

ระบบงานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม

HOSXP

โปรแกรม HOSXP และ Hosxp ส่งออกตัวนอก

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมุลประชากร

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 170 ถนน เทศา ตำบล พระปรฐมเจดีย์

อำเภอเมือง: จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์ติดต่อภายใน: 034-213279

 • ต่อด้วย
 • สารบรรณ 101,102
 • ทรัพยากร 110
 • พัสดุ 108
 • นิติกร 109
 • การเงิน 114
 • สิ่งแวดล้อม 118
 • คุ้มครอง 226,227
 • ขอใบอนุญาตประกอบการ 230,124
 • สำนักเลขาฯ 111
 • EMS 115
 • ควบคุมโรค 116,125
 • ส่งเสริมสุขภาพ 126,127
 • ทัตกรรม 129
 • ประกันสุขภาพ 229
 • แพทย์แผนไทย 131
 • พัฒนายุทธศาสตร221,220