สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

Nakhon Pathom Provincial Health Office


 

นายแพทย์ ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

 

นายแพทย์ชัช จันทร์งาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นางจุฑามาศ เวชพานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)


นางรัตนาวดี จูละยานนท์

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

นางน้ำฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายสุภัทร กตัญญูทิตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


ติดต่อเรา

ที่อยู่: 170 ถนน เทศา ตำบล พระปรฐมเจดีย์

อำเภอเมือง: จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์ติดต่อภายใน: 034-213279

 • ต่อด้วย
 • สารบรรณ 101,102
 • ทรัพยากร 110
 • พัสดุ 108
 • นิติกร 109
 • การเงิน 114
 • สิ่งแวดล้อม 118
 • คุ้มครอง 226,227
 • ขอใบอนุญาตประกอบการ 230,124
 • สำนักเลขาฯ 111
 • EMS 115
 • ควบคุมโรค 125
 • ส่งเสริมสุขภาพ 126,127
 • ทัตกรรม 129
 • ประกันสุขภาพ 229
 • แพทย์แผนไทย 131
 • พัฒนายุทธศาสตร221,220