สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

Nakhon Pathom Provincial Health Office


 

นายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

 

นายแพทย์ชัช จันทร์งาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นางจุฑามาศ เวชพานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นางกุนตี โตโพธิ์ไทย

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)


นางรัตนาวดี จูละยานนท์

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)


ติดต่อเรา

ที่อยู่: 170 ถนน เทศา ตำบล พระปรฐมเจดีย์

อำเภอเมือง: จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์ติดต่อภายใน: 034-213279

 • ต่อด้วย
 • สารบรรณ 101,102
 • ทรัพยากร 110
 • พัสดุ 108
 • นิติกร 109
 • การเงิน 114
 • สิ่งแวดล้อม 118
 • คุ้มครอง 226,227
 • ขอใบอนุญาตประกอบการ 230,124
 • สำนักเลขาฯ 111
 • EMS 115
 • ควบคุมโรค 116,125
 • ส่งเสริมสุขภาพ 126,127
 • ทัตกรรม 129
 • ประกันสุขภาพ 229
 • แพทย์แผนไทย 131
 • พัฒนายุทธศาสตร221,220