สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

Nakhon Pathom Provincial Health Office


 

นายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

 

นายแพทย์ชัช จันทร์งาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

นางจุฑามาศ เวชพานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

นางกุนตี โตโพธิ์ไทย

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม


นางรัตนาวดี จูละยานนท์

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม


ติดต่อเรา

ที่อยู่: 170 ถนน เทศา ตำบล พระปรฐมเจดีย์

อำเภอเมือง: จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์ติดต่อภายใน: 034-213279

 • ต่อด้วย
 • สารบรรณ 101,102
 • ทรัพยากร 110
 • พัสดุ 108
 • นิติกร 109
 • การเงิน 114
 • สิ่งแวดล้อม 118
 • คุ้มครอง 226,227
 • ขอใบอนุญาตประกอบการ 230,124
 • สำนักเลขาฯ 111
 • EMS 115
 • ควบคุมโรค 116,125
 • ส่งเสริมสุขภาพ 126,127
 • ทัตกรรม 129
 • ประกันสุขภาพ 131,229
 • พัฒนายุทธศาสตร221,220