เนื้อหา
สื่อ
ประชาสัมพันธ์

 เนื้อหางานวิชาการ
Expicit Knowledge

ดร.ประพันธ์
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้สุขภาพ
หลักการเบื้องต้นประเมิน
แบบฟอร์มจัดการความรู้
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล
 คลังความรู้
 Tacit Knowledge
 ภาพกิจกรรม
 ฝ่ายพัฒนาฯ
 ภาพกิจกรรม ของสสจ
 เนื้อหางานวิชาการ
 Expicit Knowledge
 บทความ/งานวิจัย
 
 
            
SEARCH หาใน WEB

1. นาง   นงคราญ  ณรงค์ศักดิ์    

2.ตำแหน่งปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพ 7
3.สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล
4.หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ปฏิบัติงาน 02-4410100
5.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-5511855
6. Email : FANTA3344@HOTMAIL.COM
7.วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง
สถาบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  พิษณุโลก
ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา
สถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.ความชำนาญ/ความสามารถพิเศษ/ทักษะพิเศษ
1.จัดทำยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
2.ตรวจประเมินยุทธศาสตร์

9.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญ/ความสามารถพิเศษ/ทักษะพิเศษเป็นผู้ตรวจประเมินยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและเครือข่าย

10.คติพจน์สำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
170 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร [ 0-3421-3279-80 ] Fax. [ 0-3425-1550 ]
Copyright?2005 Nakhonpathom Provincial Health Office All rights reserved
.