สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง: ๑๐๘ ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
เว็บไซต์ : http://www.kkpho.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ
ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๙
โทรสาร : ๐๔๓-๓๒๗๙๙๗
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๐-๑๙๖๒๕๕๒
อีเมลล์ : kimhant99@yahoo.co.th
ผลงานเด่น
- โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดขอนแก่น - ดาวน์โหลด
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
- ดาวน์โหลด
- โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - ดาวน์โหลด
- โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  และส่งเสริมภาวะโภชนาการในนักเรียน - ดาวน์โหลด
นวัตกรรม
- การสร้างกระบวนการ การแก้ไขภาวะ TSH > 11.25 - ดาวน์โหลด
- สรภัญญะ ภูมิปัญญาไทย กับการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน - ดาวน์โหลด
 

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข