สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง : ๑๘๑ หมู่ ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
เว็บไซต์ : www.tro.moph.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๒๐-๕๖๑๕-๒๒
โทรสาร : ๐-๗๕๒๐-๕๖๒๓
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๑๕๙๗-๕๙๖๗
อีเมลล์ : witoontrang@hotmail.com
ผลงานเด่น
- ทันตาภิบาลดีเด่นภาคใต้ - ดาวน์โหลด
- นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ สาขาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ - ดาวน์โหลด 
- การบริหารการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข - ดาวน์โหลด 
- โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน - ดาวน์โหลด 
- การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ - ดาวน์โหลด 
- การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคจังหวัดตรัง - ดาวน์โหลด 
- รายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคลิชมาเนียที่ผิวหนังร่วมกับการติดเชื้อไวรัส เอชไอวีเสียชีวิต ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (Investigate; HIV positive woman was infection with leishmania Siamansis Tombon kalasa Sikao district trang province) - ดาวน์โหลด 
- หน่วยงานดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2554 - ดาวน์โหลด 
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข