Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากท่านมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้ง งานประเมินผล กลุุ่มงานพัฒนายุุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครปฐม โทร. 0-3421-3279 - 80 ต่อ 221 FAX : 0-3425-1550 หรือ email : sat7300@gmail.com
สถานการณ์ตัวชี้วัด : การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2556
ผลงานไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556
)
ลำดับ/ชื่อตัวชี้วัด
ลำดับ/ชื่อตัวชี้วัด
ลำดับ/ชื่อตัวชี้วัด
ผลงาน = รอดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล
                 หรือรอรายละเอียดตัวชี้วัดจากกระทรวง

มาตรการ = ปรับปรุง หรือ ติดตามกิจกรรมการ
                     ดำเนินงาน
ผลงาน = ร้อยละ 0.01-80.00 ของเกณฑ์
มาตรการ = เร่งรัดผลงาน
ผลงาน = ร้อยละ 80.01-100.00 ของเกณฑ์
มาตรการ = ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล&ผลงาน
1. กลุ่มเด็กและสตรี [14 ตัวชี้วัด]

2. อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
    ครั้งแรกหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
1. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด
4. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ 7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
   ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
8. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม
   ไอโอดีน
5. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ 10. ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ
     ต่ำกว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่
     อย่างเดียว
6. ร้อยละของบริการ WCC คุณภาพ 11. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน
     โรคหัด
9. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ
    3 ครั้งตามเกณฑ์
12. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภท
      ตามเกณฑ์
13. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและ
     รูปร่างสมส่วน
       12.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG
14. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนา
     การตามวัย
       12.2 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน
               DTP-HB3
       12.3 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              OPV3
       12.4 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              DTP4
       12.5 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              OPV4
       12.6 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              JE2
2. กลุ่มเด็กปฐมวัย [6 ตัวชี้วัด]
15. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย 16. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้ำนมผุ  
18. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและ
     รูปร่างสมส่วน
17. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีน
       ทุกประเภทตามเกณฑ์
19. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจ
     พัฒนาการตามวัย
       17.1 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3
       17.2 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              DTP5
       17.3 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              OPV5
20. ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจ
      ช่องปากและผู้ดูแลได้รับการฝึกทักษะ
      การแปรงฟันและได้รับ Fluorine vanish
       20.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
              ได้รับการตรวจช่องปาก
       20.2 ร้อยละของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า
              3 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน
       20.3 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
              ที่มีความเสี่ยงฟันผุ ได้รับการทา
              ฟลูออไรด์วาร์นิช