Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากท่านมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้ง งานประเมินผล กลุุ่มงานพัฒนายุุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครปฐม โทร. 0-3421-3279 - 80 ต่อ 221 FAX : 0-3425-1550 หรือ email : sat7300@gmail.com
สถานการณ์ตัวชี้วัด : การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2556
ผลงานไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556
)
ลำดับ/ชื่อตัวชี้วัด
ลำดับ/ชื่อตัวชี้วัด
ลำดับ/ชื่อตัวชี้วัด
ผลงาน = รอดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล
                 หรือรอรายละเอียดตัวชี้วัดจากกระทรวง

มาตรการ = ปรับปรุง หรือ ติดตามกิจกรรมการ
                     ดำเนินงาน
ผลงาน = ร้อยละ 0.01-80.00 ของเกณฑ์
มาตรการ = เร่งรัดผลงาน
ผลงาน = ร้อยละ 80.01-100.00 ของเกณฑ์
มาตรการ = ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล&ผลงาน
1. กลุ่มเด็กและสตรี [14 ตัวชี้วัด]

2. อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
    ครั้งแรกหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
1. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด
4. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ 7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
   ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
8. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม
   ไอโอดีน
5. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ 10. ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ
     ต่ำกว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่
     อย่างเดียว
6. ร้อยละของบริการ WCC คุณภาพ 11. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน
     โรคหัด
9. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ
    3 ครั้งตามเกณฑ์
12. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภท
      ตามเกณฑ์
13. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและ
     รูปร่างสมส่วน
       12.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG
14. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนา
     การตามวัย
       12.2 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน
               DTP-HB3
       12.3 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              OPV3
       12.4 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              DTP4
       12.5 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              OPV4
       12.6 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              JE2
2. กลุ่มเด็กปฐมวัย [6 ตัวชี้วัด]
15. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย 16. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้ำนมผุ  
18. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและ
     รูปร่างสมส่วน
17. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีน
       ทุกประเภทตามเกณฑ์
19. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจ
     พัฒนาการตามวัย
       17.1 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3
       17.2 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              DTP5
       17.3 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน
              OPV5
20. ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจ
      ช่องปากและผู้ดูแลได้รับการฝึกทักษะ
      การแปรงฟันและได้รับ Fluorine vanish
       20.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
              ได้รับการตรวจช่องปาก
       20.2 ร้อยละของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า
              3 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน
       20.3 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
              ที่มีความเสี่ยงฟันผุ ได้รับการทา
              ฟลูออไรด์วาร์นิช
3. กลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยเรียน [5 ตัวชี้วัด]
21. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) มีส่วนสูง
     ระดับดีและรูปร่างสมส่วน
24. ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจ
      ช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟัน
25. ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ
     (Psychosocial Clinic)และเชื่อมโยง กับระบบ
     ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด
     บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่น
22. อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชาย
     ระดับมัธยมศึกษา
       24.1 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจ
               สุขภาพช่องปาก
23. ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุก
      ประเภทตามเกณฑ์
       24.2 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุม
               ร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง
      23.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ
            วัคซีน MMR2
      23.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ
            วัคซีน dT
4. กลุ่มวัยทำงาน [9 ตัวชี้วัด]
28. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
      ปากมดลูกระยะที่1และ2
26. ร้อยละของสตรี 30-70 ปี มีการตรวจเต้านม
     ด้วยตัวเอง
32. ร้อยละของผุ้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
      ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ
       28.1 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่
             1 และ 2
27. ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจ
      คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก สะสมถึงปี 2557
      32.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ
              แทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ
       28.2 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่
             1 และ 2
29. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
      ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน
      โลหิตสูง
      32.2 ร้อยละของความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ
               แทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา /ส่งต่อ
33. ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธ์ที่อยู่กินกับสามี
     ได้รับบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท
       29.1 ประชาชนอายุ 15-34 ปีได้รับการ
              คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
34.ร้อยละของประชาชนเป้าหมายได้รับ
     การฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามเกณฑ์
       29.2 ประชาชนอายุ 35-59 ปี ได้รับการ
              คัดกรองเบาหวาน
       29.3 ประชาชนอายุ 35-59 ปี ได้รับการ
               คัดกรองความดันโลหิตสูง
30. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
       น้ำตาลในเลือดได้ดี
31. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
      ความดันโลหิตได้ดี
5. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ [4 ตัวชี้วัด]
36. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการ
     พัฒนาทักษะทางกายและใจ
35. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 38. ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ
37. ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง
      เบาหวาน/ความดัน
       38.1 ร้อยละของโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป
              มีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพไม่น้อยกว่า
              ร้อยละ 70
       38.2 ร้อยละของคลินิกสายตาเลือนรางใน
               โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปที่มีคุณภาพ
       38.3 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูใน
              โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปที่มีคุณภาพ
6. ระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข [9 ตัวชี้วัด]
41. จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ 39. สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอกเบาหวาน/
      ความดันโลหิตสูงที่ไปรับการรักษาที่
      ศสม./รพ.สต.
40. ร้อยละของ รพศ. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8
43. ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนา
     คุณภาพตามมาตรฐานตามที่กำหนด
42. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถาน
     ประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้คุณภาพ มาตรฐาน
     ตามกฎหมาย
44. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ 49. ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้าน
      การแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
      ศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
45. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดี
      และดีมาก
       49.1 ร้อยละ 70 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
              (รพสต.ขนาดใหญ่ และ ศสม.) เข้าร่วมการ
              ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
46. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการ
      แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
      ที่ได้มาตรฐาน
       49.2 ร้อยละ 70 ของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
              ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ดำเนินการระบบ
              คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
47. เครือข่ายบริการมีระบบพัฒนา Service plan
      ที่มีการดำเนินการได้ตามแผน ระดับ
      1, 2, 3, 4 อย่างน้อย 4 สาขาและตัวชี้วัดอื่นๆ
      (6 สาขา) ตามที่กำหนดเครือข่าย บริการ
      มีระบบพัฒนา Service plan ที่มีการดำเนิน
      การได้ตามแผน ระดับ 1, 2, 3, 4 อย่างน้อย
      4 สาขา หรือ 6 สาขา ตามที่กำหนด
48. ร้อยละของจังหวัดที่มี ศสม. ในเขตเมือง
     ตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. ยาเสพติด [2 ตัวชี้วัด]
50. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง
51. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด
     ที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ
8. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน [2 ตัวชี้วัด]
52. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
     เป็น อสม. เชี่ยวชาญ
53. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System
     (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ ปฐมภูมิกับชุมชน
     และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือ
     เครื่องมืออื่นๆ ในการทำแผนพัฒนาสุขภาพ
9. สาธารณภัย/ฉุกเฉิน [3 ตัวชี้วัด]
55. ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ 55. ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ 54. ร้อยละของอำเภอที่มีทีม DMAT, MCATT,
      SRRT คุณภาพ
       55.3 ร้อยละของ ER ที่มีคุณภาพ        55.1 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน
             วิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ที่มาด้วยระบบ
             การแพทย์ฉุกเฉินโดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ
             1669
       54.1 ร้อยละของอำเภอที่มีทีม DMAT
              คุณภาพ (รพ.9แห่ง-ทีม9ทีม)
       55.2 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ
             (สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับ ปฏิบัติการ
             ฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
       54.2 ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ
       54.3 ร้อยละของอำเภอที่มีทีม SRRT คุณภาพ
56. จำนวนทีม MERT ที่ได้รับการพัฒนา
10. สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานสุขภาพ [5 ตัวชี้วัด]
61. ร้อยละของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุ
      ในภาชนะพร้อมจำหน่าย ได้รับอนุญาตสถานที่
     ผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP
57. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขและ
     ส่งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่
58. ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (ควบคุม
     น้ำหวานและขนมกรุบกรอบ)
59. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
     ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
60. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
11. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ [1 ตัวชี้วัด]
62. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/
     ความดันโลหิตสูงที่มีการปรับพฤติกรรม
     3 อ 2 ส และลดเสี่ยง
   
12. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ [4 ตัวชี้วัด]
65. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนใน
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
63. ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
     การแพทย์ เฉลี่ยลดลง
64. ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 2
66. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แหล่งข้อมูล : จากระบบ Data Center และกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัฒนาโดย  งานประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครปฐม : 23456
170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
e-mail : pat_saaa@hotmail.com