เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 140 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ24 ม.ค. 2566
2ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (สสอ)24 ม.ค. 2566
3ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(สาธารณสุขอำเภอ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม5 ม.ค. 2566
4ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม5 ม.ค. 2566
5ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม5 ม.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 1 ถึง 5 จาก 120 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1รายงานผล รอบ 6 เดือน การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14 มี.ค. 2566
2ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256623 ก.พ. 2566
3เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมกราคา 256615 ก.พ. 2566
4การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 256525 ม.ค. 2566
5ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖17 ม.ค. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 188 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มี.ค. 256617 มี.ค. 256617 มี.ค. 2566
2ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มี.ค. 256617 มี.ค. 256617 มี.ค. 2566
3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
4ประกวดราคาซื้อ้ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 CC
5ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติและแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มี.ค. 256616 มี.ค. 256616 มี.ค. 2566