เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
2สัญญาการยืมเงิน
3ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
4ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ปี 2566(ใหม่)
5แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
6แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
7แจ้งเปิดการใช้งาน "ระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น กรมา่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
8การจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
9ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สรรพมาสิต
10สธ 0206.09.9 ว 1108 ลว 6 มิ.ย.2562 เรื่องตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้เดินทาวซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
12บรรยาบ สมาคมสาธารณสุข
13การจัดสวัสดิการ
14การจัดสวัสดิการแก้ไข 14 พย62
15เงินบริจาคหน่วยบริการในสังกัด สธ. (5 ตค.62)
16ประชาสัมพันธ์การแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง
17ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
18ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 9
19เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติมาเพื่อทราบ
20ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความาเพื่อทราบ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 32 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร้งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
2หนังสือ ด่วนที่สุด สธ 0206.01/ว 282 ลว 2 เมษายน 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
3คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1932/2555 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ
4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555
7คำสั่งการมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการฝึกอบรมและประชุม
8ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
9ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
10หนังสือ กค.0410.2/ว 431 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่องประกาศกระทรวงกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีของรัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
11ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีของรัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
12พรบ.วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
13พรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
16พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
17พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)
18พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)
19ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
20ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550