เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

หัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1แบบยกเลิกใบลาพักผ่อน/ลากิจส่วนตัว
2คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 61-6 ก.พ.61
4แบบฟอร์มคำขออนุญาตไปต่างประเทศ
5คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ
6เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
7แบบประเมินผลงาน
8เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
9ข้อเสนอแนวคิด
10แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการและเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
11แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
12แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
13แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
14แบบคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
15รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. 61 ถึง 5 มี.ค. 61
16สรุปผลการทดลองจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่
17รายงานผลการพิจารณา คณะทำงานเพื่อติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
18แบบใบลาพักผ่อน
19แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัว
20แบบใบลาไปต่างประเทศ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน