เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1ตารางรวบรวมข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรที่สนับสนุนจากโครงการเมืองสมุนไพร
2แจ้งติดตามการประเมินการบริการการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 2
3Template การบริการ (ไม่รวมส่งเสริม) ปี 2562
4CPG การใช้ยาสมุนไพรนครปฐม
5ส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
6ขอเชิญผู้ประกอบการด้านสมุนไพรสมัครเข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ ปี 2561
7การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9
8การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
9บัญชียาหลักแห่งชาติ2561
10Template บริการการแพทย์แผนไทย ปี2562
11Template Herbal ปี 2562
12ตารางสรุปข้อมูลยาสมุนไพร 22 รายการสนับสนุนตามโครงการเมืองสมุนไพรนครปฐมปี 61
13ตารางเปรียบเทียบการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน
14คู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561
15แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยา 11 โรค

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์