เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คู่มือแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
2คู่มือแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
3แบบฟอร์มรายงาน PMQA ปี 2562 (5 แบบฟอร์ม)
4แบบ อสม.๑ ปี ๒๕๖๒
5คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี 2564
6เอกสารผนวก 1 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมปี 2564
7เอกสารผนวก 2 ผังขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี 2564
8เอกสารผนวก 3 หนังสือนำส่งเอกสารโครงการวิจัย ปี 2564
9เอกสารผนวก 4 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม ปี 2564
10เอกสารผนวก 5 แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ปี 2564
11เอกสารผนวก 6 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย ปี 2564
12เอกสารผนวก 7 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการฯ ปี 2564
13เอกสารผนวก 8 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปี 2564
14เอกสารผนวก 9 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย ปี 2564
15เอกสารผนวก 10 แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัย ปี 2564
16เอกสารผนวก 11 รายละเอียดหรือประเด็นการนำเสนอโครงการวิจัย ปี 2564

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
2คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนมีนาคม 2562
3คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนเมษายน 2562
4คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562
5คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562
6คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนกรกฎาคม 2562
7คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนสิงหาคม 2562
8คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนกันยายน 2562
9คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2563 เดือนตุลาคม 2562
10คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562
11คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2563 เดือนธันวาคม 2562
12คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2563 เดือนมกราคม 2563
13คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 (ต.ค.-พ.ย.61)
14คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนธันวาคม 2561
15คำสั่ง สสจ.นครปฐม มอบหมายให้ อสม.จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 เดือนมกราคม 2562