เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานกฎหมาย

หัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
2รายงานสรุปผลการให้หรือการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
3รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
4รายงานสรุปผลตามโครงการปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ต้านทุจริต คิดฐาน2
6โครงการดำเนินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สสจ.นฐประจำปีงบประมาณ 2562
7แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากร สสจ.นฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์