เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ภารกิจ

   - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานGREEN&CLEAN 
   - รับรองระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ระดับพื้นฐาน
   - จัดการระบบฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
   - ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม