เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ภารกิจ

1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนา งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ในการดำเนินงาน
   ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
2. ประสานและให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการพัฒนางานควบคุมโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ กฎระเบียบ
   และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการงานควบคุมโรค สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น
4. เฝ้าระวังและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือร่วมปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
5. สนับสนุนทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
6. นิเทศ ควบคุม กำกับ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล