เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายการเผยแพร่ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2563
 • รายการเผยแพร่ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563
 • รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • มาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานตรวจรับ และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์