ที่อยู่

170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ติดต่อ

เบอร์โทรสำนักงาน

เบอร์โทร : 034-243620

โทรสาร : 034-251548

ติดต่อหน่วยงานภายใน

เลขานุการ 034-243620 ต่อ 112,119

สารบรรณ 034-243620 ต่อ 101,102

ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ(one stop service) 034-243620 ต่อ 124,230

ส่งเสริมสุขภาพ 034-243620 ต่อ 127

NCD 034-243620 ต่อ 120

งานทันตสาธารณสุข 034-243620 ต่อ 129,130

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 034-243620 ต่อ 222,223

คุ้มครองผู้บริโภค 034-243620 ต่อ 226,227

ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป 034-243620 ต่อ 125

นิติการ 034-243620 ต่อ 109,115

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 034-243620 ต่อ 117,118

ทรัพยากรบุคคล 034-243620 ต่อ 110

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 034-243620 ต่อ 218,219,220

บริหาร 034-243620 ต่อ 113,114

การเงินและบัญชี 034-243620 ต่อ 114

พัสดุและก่อสร้าง 034-243620 ต่อ 108

ประกันสุขภาพ 034-243620 ต่อ 229

แพทย์แผนไทย 034-243620 ต่อ 131