เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

  • โครงสร้างบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  • โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
  • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)