เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

 • โครงสร้างบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
 • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
 • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 • sa
 • sa