เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ม.๑๒๘ แห่ง พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
  • คู่มือ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แนวทางมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พศ ๒๕๖๒
  • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม