เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 1 ถึง 5 จาก 86 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี29 มิ.ย. 2565
2หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 256529 มิ.ย. 2565
3ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก29 มิ.ย. 2565
4รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้(พนักงานราชการทั่วไป) ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ20 มิ.ย. 2565
5ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดนครปฐม(เพิ่มเติม)2 พ.ค. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 132 ผลลัพธ์