เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และนักวิชาการคอมพิวเตอร์30 พ.ค. 2566
2ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับการประเมินเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม29 พ.ค. 2566
3ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม29 พ.ค. 2566
4ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์19 พ.ค. 2566
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม12 พ.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 1 ถึง 5 จาก 122 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา11 เม.ย. 2566
2ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม10 เม.ย. 2566
3รายงานผล รอบ 6 เดือน การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14 มี.ค. 2566
4ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256623 ก.พ. 2566
5เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมกราคา 256615 ก.พ. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกาศร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) รพ.สามพราน
2ประกวดราคาจ้างก่อส้รางปรับปรุงอาคารสำนักงาน และลานอเนกประสงค์ รพ.สต.บ้านเพลินวัฒนา2 มิ.ย. 25662 มิ.ย. 25662 มิ.ย. 2566
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 805,000.00 บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สามพราน ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566