เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 46 ถึง 50 จาก 84 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
46รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สสจ.นครปฐม9 พ.ย. 2563
47รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 39 พ.ย. 2563
48ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ30 ต.ค. 2563
49รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สสจ.สระแก้ว29 ต.ค. 2563
50รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รพ.บางเลน สสจ.นครปฐม29 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 46 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 46 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 13 รายการ รพ.สามพราน
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมในผู้ประกันตนจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-buidding)
48ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน16 ก.ย. 256316 ก.ย. 256316 ก.ย. 2563
49ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผ่าตัด เอกสารที่ ก.80/ก.ค./62รพ.บางเลน อ.เมือง จ.นครปฐม
50ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 หลัง 6 รายการ สสจ.นครปฐม