เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 16 ถึง 20 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
16ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เภสัชกร 2 ตำแหน่ง, นักทรัพยากร 1 ตำแหน่ง, นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง)4 ม.ค. 2566
17ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง)4 ม.ค. 2566
18ประกาศคณะกรรมการประเมินการเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม28 ธ.ค. 2565
19ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม23 ธ.ค. 2565
20ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม20 ธ.ค. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 16 ถึง 20 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
16เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
17ประกวดราคาซื้อ้ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 CC
18ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติและแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มี.ค. 256616 มี.ค. 256616 มี.ค. 2566
19ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ ระดับอำเภอและโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.พ. 25662 มี.ค. 25662 มี.ค. 2566
20ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน