เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 6 ถึง 10 จาก 19 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6จำนวนประชากรจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2564 (pop64)9 ก.พ. 2564
7วิจัยเมืองสมุนไพรนครปฐม16 เม.ย. 2564
8จำนวนประชากรจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2565 (pop65)3 ธ.ค. 2564
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1376 ลงวันที่ 24 มีนาคม 256529 มิ.ย. 2565
10เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม3 ต.ค. 2565

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 6 ถึง 10 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม17 มิ.ย. 2563
7รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม17 มิ.ย. 2563
8รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ17 มิ.ย. 2563
9รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ19 มิ.ย. 2563
10กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ25 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 6 ถึง 10 จาก 134 ผลลัพธ์