เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

  • นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  • ผลการดำเนินงานตาม PA KPI ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จังหวัดนครปฐม และภาพรวมเขตสุขภาพที่5
  • ผลการดำเนินงานตาม PA KPI ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จังหวัดนครปฐม และภาพรวมเขตสุขภาพที่5
  • ผลการดำเนินงานตาม PA KPI ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 จังหวัดนครปฐม และภาพรวมเขตสุขภาพที่5
  • แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน