เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

034-251548 ต่อ 112

นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

034-251548 ต่อ 112

นายแพทย์ทินกร ชื่นชม

นายแทย์เชี่ยวชาญ

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

034-251548 ต่อ 112

นางสมใจ อ่อนละเอียด

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

034-251548 ต่อ 112

นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

(ด้านทันตสาธารณสุข)

034-251548 ต่อ 112

นายวีระศักดิ์ เหล่าตระกูล

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

034-251548 ต่อ 112

Avatar

นางน้ำฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านบริการวิชาการ)

034-251548 ต่อ 112

Avatar

นายสุภัทร กตัญญูทิตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ด้านบริการทางวิชาการ)

034-251548 ต่อ 112