เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

034-251548 ต่อ 112

นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

034-251548 ต่อ 112

นายแพทย์ทินกร ชื่นชม

นายแทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

034-251548 ต่อ 112

นางสมใจ อ่อนละเอียด

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

034-251548 ต่อ 112

นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

034-251548 ต่อ 112

นางรัตนาวดี จูละยานนท์

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

034-251548 ต่อ 112

Avatar

นางน้ำฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ)

034-251548 ต่อ 112

Avatar

นายสุภัทร กตัญญูทิตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

034-251548 ต่อ 112