เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี 2564

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • เอกสารผนวก 1 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • เอกสารผนวก 2 ผังขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • เอกสารผนวก 3 หนังสือนำส่งเอกสารโครงการวิจัย
 • เอกสารผนวก 4 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม
 • เอกสารผนวก 5 แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
 • เอกสารผนวก 6 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย
 • เอกสารผนวก 7 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการฯ
 • เอกสารผนวก 8 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 • เอกสารผนวก 9 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
 • เอกสารผนวก 10 แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัย
 • เอกสารผนวก 11 รายละเอียดหรือประเด็นการนำเสนอโครงการวิจัย